Krzysztof Mejer

Program Wyborczy

Wesprzyj Komitet Wyborczy darowizną

Wybierz dobry kierunek dla Rudy Śląskiej i pomóż nam tworzyć lepszą przyszłość dla miasta.

Nr rachunku bankowego (PKO Bank Polski S.A.):

54 1020 2401 0000 0802 0643 3983

Odbiorca:

KWW Krzysztofa Mejera​

Tytuł przelewu:

Darowizna od obywatela i stałego mieszkańca Polski​.


Wesprzyj Komitet Wyborczy darowizną
Wybierz dobry kierunek dla Rudy Śląskiej i pomóż nam tworzyć lepszą przyszłość dla miasta.

Nr rachunku bankowego (PKO Bank Polski S.A.):

54102024010000080206433983

Odbiorca:

KWW Krzysztofa Mejera​

Tytuł przelewu:

Darowizna od obywatela i stałego mieszkańca Polski​.

Komitet wyborczy wyborców może przyjmować wpłaty dokonane TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM, od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z artykułem 139. Kodeksu Wyborczego informujemy:

Art. 132 § 3. Środki finansowe:
1) komitetu wyborczego organizacji,
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.
§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych
o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:
1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;
2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;
3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;
4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.

Art. 134. § 3. Kandydat na posła, kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę nieprzekraczającą 45 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

Art. 149. § 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

Art. 506. Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania
finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi
wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,
8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości
zobowiązań komitetu wyborczego – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.